25/09/2021 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bàn Đà lĩnh dịch lâu
盤陀嶺驛樓

Tác giả: Lý Đức Dụ - 李德裕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 15:59

 

Nguyên tác

嵩少心期杳莫攀,
好山聊複一開顏。
明朝便是南荒路,
更上層樓望故關。

Phiên âm

Tung, Thiếu[1] tâm kỳ diểu mạc phan,
Hảo sơn liêu phức nhất khai nhan.
Minh triêu tiện thị nam hoang lộ,
Cánh thướng tằng lâu vọng cố quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Tung, Thiếu xa xôi khó vịn
Trước mắt nhìn núi đẹp gần kề
Nam hoang, mai lối nhiêu khê
Nay lên lầu ngóng vọng về cố hương
Lý Đức Dụ bị phe của Lệnh Hồ Đào 令狐绹 và Bạch Mẫn Trung 白敏中 đang đắc thế tâu với Đường Tuyên Tông đày xuống miền Nam Hoang, khi qua núi Bàn Đà 盘陀岭 (huyện Chương Phổ, Phúc Kiến) làm bài này.

[1] Núi Tung Sơn và Thiếu Thất (tỉnh Hà Nam). Lý Đức Dụ có ý về ở ẩn ở Tung Sơn và Thiếu Thất nhưng bị đày xuống Triều Châu (Phúc Kiến) nên không thực hiện được ý định của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đức Dụ » Bàn Đà lĩnh dịch lâu