24/05/2022 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hứng kỳ 3
秋興其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:26

 

Nguyên tác

千家山郭靜朝暉,
日日江樓坐翠微。
信宿漁人還泛泛,
清秋燕子故飛飛。
匡衡抗疏功名薄,
劉向傳經心事違。
同學少年多不賤,
五陵衣馬自輕肥。

Phiên âm

Thiên gia sơn quách tĩnh triêu huy
Nhật nhật giang lâu toạ thuý vi.
Tín túc ngư nhân hoàn phiếm phiếm,
Thanh thu yến tử cố phi phi,
Khuông Hành[1] kháng sớ công danh bạc,
Lưu Hướng[2] truyền kinh tâm sự vi.
Đồng học thiếu niên đa bất tiện,
Ngũ Lăng[3] cừu mã tự khinh phì.

Dịch nghĩa

Nghìn nhà thành núi rạng nắng mai yên tĩnh,
Ngày ngày ngồi trên lầu sông giữa hơi núi biếc.
Đêm dài, người đánh cá bơi thuyền vùn vụt,
Trời thu trong, từng con én bay liệng.
Như Khuông Hành dâng sớ mà công danh mỏng,
Như Lưu Hướng giảng sách mà tâm sự ngang trái.
Nhiều bạn cùng học thời trẻ nay có hèn đâu,
Đều mặc áo cừu, cỡi ngựa béo ở Ngũ Lăng!

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghìn nhà ven núi vắng mai soi
Lầu giữa sương lam suốt buổi ngồi
Đêm vắng thuyền ngư chèo nhẹ nhẹ
Thu trong đàn én liệng loi thoi
Khuông Hành dâng sớ, danh hèn nhỉ
Lưu Hướng truyền kinh, phận mỏng thôi !
Bạn trẻ đồng khoa giờ chẳng kém
Ngũ Lăng cừa mã rộn như sôi...
(Năm 766)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Người đời Tây Hán, thường được Hán Nguyên Đế hỏi việc nước.
[2] Học giả đời Tây Hán.
[3] Chỉ Trường An tới Hàm Dương, có Trường Lăng, An Lăng, Dương Lăng, Mậu Lăng, Bình Lăng đều là mộ các vua Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu hứng kỳ 3