23/10/2021 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Phụ cựu cư
尚父舊居

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2008 08:59

 

Nguyên tác

庭檜凌霜老欲鱗,
廢興幾閱世間人。
魚溝水急菰蒲暗,
馬捋堤平草木春。
四海安危存掌握,
兩朝揖遜繫經輪。
英雄如在箕裘絕,
麟閣丹青萬古新。

Phiên âm

Đình cối lăng sương lão dục lân,
Phế hưng kỷ duyệt thế gian nhân.
Ngư câu thuỷ cấp cô bồ ám,
Mã loát đê bình thảo mộc xuân.
Tứ hải an nguy tồn chưởng ác,
Lưỡng triều ấp tốn hệ kinh luân.
Anh hùng như tại cơ cầu tuyệt,
Lân các đan thanh vạn cổ tân.

Dịch nghĩa

Cây bách trước sân dày dạn với sương, già đến đâm vẩy ra rồi,
Trong cuộc phế hưng ngôi nhà đã trải qua mấy đời người.
Nước trong ngòi cá chảy xiết, cỏ năn cỏ lác um tùm,
Con đê đua ngựa phẳng lì, cỏ cây xanh tốt.
Sự an nguy trong bốn bể do tay ông nắm giữ,
Việc hai triề nhường ngôi cho nhau nhờ tài kinh luân của ông.
Người anh hùng như vẫn còn đây mà nếp cơ cầu đã đứt,
Nhưng nét vẽ trên gác kỳ lân muôn đời vẫn mới.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Bách sân sương giải, vẩy già rồi,
Hưng phế bao phen trải kiếp người.
Ngòi cá nước dồn, năn lác mọc,
Đê đua ngựa phẳng, cỏ cây tươi.
Giữ gìn bốn bể nền an định,
Xếp đặt hai triều việc nối ngôi.
Sự nghiệp anh hùng tuy đã dứt,
Gác kỳ nét vẽ mới muôn đời.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Thượng Phụ cựu cư