05/07/2022 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng thù Khấu thập thị ngự Tích kiến ký tứ vận, phục ký Khấu
奉酬寇十侍禦錫見寄四韻,復寄寇

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 23:17

 

Nguyên tác

往別郇瑕地,
於今四十年。
來簪禦府筆,
故泊洞庭船。
詩憶傷心處,
春深把臂前。
南瞻按百越,
黃帽待君偏。

Phiên âm

Vãng biệt Tuân, Hà[1] địa,
Ư kim tứ thập niên.
Lai trâm ngự phủ bút,
Cố bạc Động Đình thuyền.
Thi ức thương tâm xứ,
Xuân thâm bả tí tiền.
Nam chiêm án Bách Việt,
Hoàng mạo đãi quân thiên.

Dịch nghĩa

Trước kia chia tay ở vùng Tuân, Hà,
Cho đến nay là bốn chục năm.
Khi lại gặp nhau vẫn còn trâm với bút trong nhà quan ngự sử,
Tôi vẫn đậu thuyền nơi Động Đình hoài.
Bài thơ nhớ đến chốn đau lòng,
Ý dào dạt thuở trước nắm tay nhau.
Nhìn về phía nam thấy vùng Bách Việt ngăn lối,
Chờ đợi ông đến nghiêng cả thuyền.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa Tuân, Hà chia tay,
Tới nay, năm bốn chục.
Ông ngự phủ bút, trâm,
Tôi Động Đình, thuyền chực.
Thơ nhớ chốn đau lòng,
Lòng cảm nắm tay trước.
Nam trông Bách Việt ngăn,
Đợi ông, thuyền muốn rục.
(Năm 770)

[1] Tuân ở phía tây bắc Giải Trì (thuộc tỉnh Sơn Tây, nổi danh vì mỏ muối), Hà ở phía nam Giải Trì, phiếm chỉ vùng Sơn Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng thù Khấu thập thị ngự Tích kiến ký tứ vận, phục ký Khấu