08/06/2023 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm tích du kỳ 1
念昔遊其一

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2013 14:29

 

Nguyên tác

十載飄然繩檢外,
樽前自獻自為酬。
秋山春雨閑吟處,
倚遍江南寺寺樓。

Phiên âm

Thập tải phiêu nhiên thằng kiểm ngoại,
Tôn tiền tự hiến tự vi thù.
Thu sơn xuân vũ nhàn ngâm xứ,
Ỷ biến Giang Nam tự tự lâu.

Dịch nghĩa

Mười năm trước đây, phiêu đãng trong cõi đời, ngoài vòng trói buộc của lễ giáo cùng pháp độ,
Trước chén rượu, tự rót lấy rồi tự uống, lấy làm khuây khoả.
Mưa xuân, rồi cảnh núi trong thu, nhàn nhã ngồi ngâm ngợi không chán,
Dựa lan can khắp các lầu cao của các chùa vùng Giang Nam này.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ngoài kiềm toả phiêu lãng mười năm
Trước chén tự mời tự uống khan
Mưa núi xuân thu ngâm hứng thú
Rảnh thăm chùa viện khắp Giang Nam
Nguồn: Thơ Đỗ Mục, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Niệm tích du kỳ 1