25/10/2021 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một lo con nít trắng răng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 21/08/2010 02:00

 

Một lo con nít trắng răng,
Hai lo kẻ thấp không bằng người cao.
Ba lo thầy bói té hào,
Bốn lo con đĩ không chào lái buôn.
Năm lo thợ đúc méo khuôn,
Sáu lo trên nguồn không có hươu mang.
Bảy lo bà goá chửa oan,
Tám lo trai làng không vợ chạy rông.
Chín lo trong ngục không gông,
Mười lo ngoài đồng không đất chôn ma.
Nguồn: Thành ngữ điển tích từ điển, Diên Hương, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một lo con nít trắng răng