12/04/2021 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam
送尚書柴莊卿出使安南

Tác giả: Vương Chi Cương - 王之綱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2018 06:05

 

Nguyên tác

三錫恩農山重聰,
弟兄聯璧姓名同。
一門忠義古稀有,
千載寵榮誰比隆!
壯歲已知酬素節,
遐方元自仰高風。
里閭聞望從茲盛,
更著垂名竹帛中。

Phiên âm

Tam tích[1] ân nông sơn trọng thông,
Đệ huynh liên bích tính danh đồng.
Nhất môn trung nghĩa cổ hy hữu,
Thiên tải sủng vinh thuỳ tỷ long!
Tráng tuế dĩ tri thù tố tiết,
Hà phương nguyên tự ngưỡng cao phong.
Lý lư văn vọng tòng tư thịnh,
Canh trước thuỳ danh trúc bạch[2] trung.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Tam tích ơn trên hậu lễ nghi,
Anh em quý hiển họ tên ghi,
Một nhà trung nghĩa từ xưa hiếm,
Nghìn thuở sủng vinh mấy kẻ bì.
Tuổi trẻ đã hay tròn tiết nghĩa,
Phương xa vốn sẵn phục phong uy.
Từ nay làng nước cao danh vọng,
Tiếng tốt đời đời để lụa tre.
Bài thơ này được làm khi tiễn thượng thư Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược nhưng không đề tựa.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Vua ban cho ba món: cung tên, yên ngựa, áo bạc.
[2] Trúc bạch là văn chương sử sách. Câu này ý nói tiếng thơm được lưu trong sử sách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Chi Cương » Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam