20/08/2022 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác
感作

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 08:11

 

Nguyên tác

無國何能背?
愚民豈有權。
合商成禍崇,
講學被株連。
槃郡名山賦,
甘名 外國船。
爰書如發布,
當作小編年。

Phiên âm

Vô quốc hà năng bội?
Ngu dân khởi hữu quyền.
Hiệp thương thành hoạ sủng,
Giảng học bị châu liên.
Bàn quận danh sơn phú,
Cam Ranh ngoại quốc thuyền.
Viên thư như phát bố,
Đương tác tiểu biên niên.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Không nước sao rằng bội?
Dân ngu há có quyền!
Hiệp thương gây mối hoạ,
Giảng học cũng can liên.
Bình Định cùng làm phú,
Cam Ranh muốn vượt thuyền.
Án văn như phát bố,
Chuyện tớ có đời truyền.
Huỳnh Thúc Kháng bị bắt tháng 2-1908, tháng 8 đày ra Côn Lôn, trước sau chỉ phải buộc khai hai chuyện là kết đảng với Phan Bội Châu cùng Phan Chu Trinh, và cùng Phan Chu Trinh với Trần Quý Cáp vào Bình Định rồi Cam Ranh xướng thuyết dân quyền. Nhưng ông không biết mình bị tội gì và toà cũng không tuyên án, nên cảm tác làm bài này.

Nguồn:
1. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 16
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Bản dịch thơ của chính tác giả.

Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Cảm tác