04/07/2022 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu ưng
秋鷹

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2020 17:07

 

Nguyên tác

雙眸如電爪如刀,
最喜秋來氣力豪。
霜樹數聲紅葉亂,
風天幾度碧雲高。
直開呂尚清群醜,
肯為曹瞞拔一毛。
今古英豪無異致,
得時寧久屈籠牢。

Phiên âm

Song mâu như điện, trảo như đao,
Tối hỉ thu lai khí lực hào.
Sương thụ sổ thanh hồng diệp loạn,
Phong thiên kỷ độ bích vân cao.
Trực khai Lã Thượng[1] thanh quần xú,
Khẳng vị Tào Man[2] bạt nhất mao.
Kim cổ anh hào vô dị trí,
Đắc thời ninh cửu khuất lung lao.

Dịch nghĩa

Hai con mắt như chớp, vuốt sắc như dao,
Nhất là khi thu tới, khí lực càng mạnh.
Mấy tiếng kêu trong cây mù sương làm tơi tả lá hồng,
Bao lần trời nổi gió, đã bay tít trên mây biếc.
Đã giúp Lã Thượng quét sạch lũ giặc,
Há chịu vì Tào Tháo nhổ một mảy lông.
Những bậc anh hào xưa nay không có gì khác,
Khi gặp thời đâu chịu khuất trong cũi lồng.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Mắt nhanh như chớp, vuốt như đao,
Mạnh nhất thu sang, khí lực trào.
Mấy tiếng mờ sương bay lá đỏ,
Bao lần nổi gió vút tầng cao.
Diệt bao quân giặc đều vì Lã,
Nhổ một mảy lông há bởi Tào.
Hào kiệt xưa nay đều vậy cả,
Gặp thời chịu mãi nhốt lồng sao?
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Tức Thái Công Vọng, đi câu ở bến sông Vị, Chu Văn Vương đón về tôn làm thượng phụ, giúp diệt nhà Ân lập ra nhà Chu.
[2] Tức Tào Tháo. Câu này ý nói quyết không để bọn gian hùng lợi dụng dù chỉ một mảy may.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thu ưng