04/10/2022 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi chớ lấy học trò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 05:16

 

Ai ơi chớ lấy học trò,
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
Mùa đông trời rét căm căm,
Đi cấy được ba mươi sáu đồng kẽm về, nó lại nằm nó ăn.
Khảo dị:
Ai ơi chớ lấy học trò,
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
Ngày thời cấp sách đi rong,
Tối về lại giữ đèn chong một mình.
Ai ơi đừng lấy học trò,
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
- Hay nằm thời có võng đào,
Dài lưng thời có áo trào nhà vua.
Hay ăn thời có gạo kho,
Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm.
Nghìn muôn chớ lấy học trò,
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
- Hay nằm thì có võng đào,
Dài lưng thì có áo trào nhà Vua.
Hay ăn thì có thóc kho,
Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi chớ lấy học trò