16/06/2021 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ngôi pha
馬嵬坡

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 15:45

 

Nguyên tác

旌旗不整奈君何,
南去人稀北去多。
塵土已殘香粉豔,
荔枝猶到馬嵬坡。

Phiên âm

Tinh kỳ bất chỉnh nại quân hà,
Nam khứ nhân hy, bắc khứ đa[1].
Trần thổ dĩ tàn, hương phấn diễm,
Lệ chi do đáo Mã Ngôi pha.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cờ nghiêng ngả lòng quân không chỉnh
Lên bắc nhiều hơn kẻ đi nam
Phấn hương bụi đất phai tàn
Lệ chi còn đến bên đàng Mã Ngôi
[1] Lính theo bảo vệ Huyền Tông chạy về Nam (đất Thục) ít hơn lên miền bắc theo An Lộc Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Mã Ngôi pha