29/01/2023 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2
恭擬嘉成殿天花帖子七首其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:12

 

Nguyên tác

軒耀祥光宿禁圍,
三朝襲福見應稀。
搖池會上迎麟駕,
長信宮中拜綵衣。

Phiên âm

Hiên diệu tường quang túc cấm vi,
Tam triều tập phúc kiến ưng hi.
Dao Trì hội thượng nghinh lân giá,
Trường Tín cung trung bái thái y.

Dịch nghĩa

Ánh sáng lành rọi hiên sáng sủa, đậu lại nơi cung cấm,
Phúc dầy ba triều họp lại, thường thấy ít được như thế.
Trên hội Dao Trì đón rước xe lân,
Trong cung Trường Tín vái chào áo lụa năm sắc.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ánh sáng soi hiên, đậu gác lầu,
Ba triều tập phúc có nhiều đâu?
Dao Trì mừng tiếp xe lân tới,
Trường Tín xe lân đón áo màu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2