03/10/2023 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu dạ văn Phật pháp tăng điểu
後夜聞佛法僧鳥

Tác giả: Không Hải thiền sư - 空海禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Mặc Am vào 07/03/2019 12:59

 

Nguyên tác

閑林獨座草堂曉,
三寶之聲聞一鳥。
一鳥有聲人有心,
聲心雲水倶了了。

Phiên âm

Nhàn lâm độc toạ thảo đường hiểu,
Tam bảo[1] chi thanh văn nhất điểu.
Nhất điểu hữu thanh nhân hữu tâm,
Thanh tâm vân thuỷ[2] câu liễu liễu.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ban mai rừng vắng mái nhà tranh
Ngân nga tam bảo tiếng chim xanh
Chim cất tiếng kêu, tâm nghe thấy
Tâm, tiếng, nhà sư thảy rành rành
[1] Chim yểng quạ được người Nhật Bản gọi là buppōsō (Phật pháp tăng), mà phật pháp tăng chính là tam bảo trong Phật giáo, do đó loài chim này còn có tên là chim tam bảo.
[2] Còn gọi vân thuỷ tăng, hành cước tăng, chỉ người xuất gia tìm thầy học đạo, đi đến các nơi để tham học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Không Hải thiền sư » Hậu dạ văn Phật pháp tăng điểu