08/05/2021 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán
自嘆

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2014 07:20

 

Nguyên tác

忝為男子帶桑蓬,
一計難圖答祖功。
滿路犬羊無法辟,
攜書忠孝勸當從。
空談世事南軒下,
少報親恩北室中。
國運不明興廢兆,
惟思致仕向閒風。

Phiên âm

Thiểm vi nam tử đới tang bồng,
Nhất kế nan đồ đáp tổ công.
Mãn lộ khuyển dương vô pháp tích,
Huề thư trung hiếu khuyến đương tòng.
Không đàm thế sự nam hiên hạ,
Thiểu báo thân ân bắc thất trung.
Quốc vận bất minh hưng phế triệu,
Duy tư trí sĩ hướng nhàn phong.

Dịch nghĩa

Thẹn là kẻ nam nhi đeo chí tang bồng
Không lo nổi kế sách gì để báo công cùng tiên tổ
Đầy đường dê chó chẳng có phép gì trừ được
Cầm quyển sách lên nêu chữ hiếu trung khuyên mọi người cố noi theo
Luống nói chuyện đời tại chốn hiên nam
Chút báo ơn mẹ tại ngôi nhà bên bắc
Chẳng hay vận nước suy vong thịnh đạt thế nào
Đành nghĩ lẽ nên cáo quan mưu lấy sự nhàn

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nam nhi đeo chí tang bồng
Thẹn không kế sách báo công tổ đường
Khó trừ dê chó chạy ngông
Sách cầm nên chữ hiếu trung khuyên người
Hiên nam luống nói chuyện đời
Đáp ơn nhà bắc đang ngồi đợi trông
Khôn lo vận nước cùng thông
Cáo quan đành chịu nhàn trong kiếp này
Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Tự thán