27/05/2022 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 5
暮春題瀼西新賃草屋其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2014 22:58

 

Nguyên tác

欲陳濟世策,
已老尚書郎。
未息豺狼鬥,
空慚鴛鷺行。
時危人事急,
風逆羽毛傷。
落日悲江漢,
中宵溴滿床。

Phiên âm

Dục trần tế thế sách,
Dĩ lão thượng thư lang[1].
Vị tức sài lang đấu,
Không tàm uyên lộ hàng.
Thì nguy nhân sự cấp,
Phong nghịch vũ mao thương.
Lạc nhật bi Giang Hán,
Trung tiêu xú mãn sàng.

Dịch nghĩa

Muốn trình kế sách giúp đời,
Nhưng cựu quan thượng thư lang đã già rồi.
Quần thần như lang sói tranh giành chưa nguôi,
Khiến quan nhỏ như cò vạc cũng thấy xấu hổ.
Thời cuộc đang nguy nan, cần người tài gấp,
Chim bay ngược gió tất bộ lông bị tổn hại.
Buổi tối nhìn giải Ngân Hà lòng đã buồn,
Nửa đêm nước mắt tuôn ướt giường.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn giúp đời toan trình kế sách
Thượng thư lang này khách già rồi
Tranh giành lang sói chưa nguôi
Khiến hàng cò vạc cũng cười hổ ngươi
Lúc gian nguy cần người tài giỏi
Bay ngược chiều sao khỏi hại lông
Chiều nhìn Giang Hán đau lòng
Nửa đêm nước mắt ròng ròng tuôn rơi
(Năm 767)

[1] Tác giả tự chỉ mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 5