01/12/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức đắc nhị thập niên
憶得二十年

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2008 04:29

 

Nguyên tác

憶得二十年,
徐歩國清歸。
國清寺中人,
盡道寒山癡。
癡人何用疑,
疑不解尋思。
我尚自不識,
是伊爭得知。
低頭不用問,
問得復何爲。
有人來罵我,
分明了了知。
雖然不應對,
却是得便宜。

Phiên âm

Ức đắc nhị thập niên,
Từ bộ Quốc Thanh quy.
Quốc Thanh tự trung nhân,
Tận đạo Hàn Sơn si.
Si nhân hà dụng nghi,
Nghi bất giải tầm ti.
Ngã thượng tự bất thức,
Thị y tranh đắc tri.
Đê đầu bất dụng vấn,
Vấn đắc phục hà vi.
Hữu nhân lai mạ ngã,
Phân minh liễu liễu tri.
Tuy nhiên bất ứng đối,
Khước thị đắc tiện nghi.

Dịch nghĩa

Nhớ lại hai mươi năm trước,
Đi thong thả về chùa Quốc Thanh.
Người trong chùa Quốc Thanh,
Ai cũng bảo Hàn Sơn là gã khùng.
Khùng sao lại biết nghi,
Nghi không giải được phải tìm ý.
Riêng ta còn chẳng biết,
Thì làm sao y biết được.
Cúi đầu không hỏi nữa,
Hỏi được để làm gì?
Có người đến chửi ta,
Ta biết rõ điều đó.
Tuy nhiên không cãi lại,
Vì thế được yên thân.

Bản dịch của Trúc Thiên

Nhớ hai mươi năm trước
Thả bộ Quốc Thanh về
Trong chùa ai cũng nói
Hàn Sơn là gã si
Người si cần chi nghi
Nghi không hiểu tâm ti (tư)
Riêng ta còn chẳng biết
Thì y biết nỗi gì
Cúi đầu đừng hỏi nữa
Hỏi được lại làm chi?
Có người đến chửi ta
Ta biết rõ tức thì
Tuy nhiên không ứng đối
Thế mà được tiện nghi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Ức đắc nhị thập niên