02/04/2023 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo Hoàng Hà Đông Ngạn nhật
到黃河東岸馹

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 22:03

 

Nguyên tác

黃河東岸古郵亭,
北往南來客幾經。
任是道人高眼界,
豋樓望入萬山青。

Phiên âm

Hoàng Hà Đông Ngạn cổ bưu đình,
Bắc vãng nam lai khách kỷ kinh.
Nhiệm thị đạo nhân cao nhãn giới,
Đăng lâu vọng nhập vạn sơn thanh.

Dịch nghĩa

Đình trạm xưa ở Đông Ngạn, Hoàng Hà,
Biết bao nhiêu hành khách đi nam, về bắc.
Thoải mái tầm mắt nhìn từ trên cao của các đạo nhân,
Lên lầu trông vời hàng vạn ngọn núi xanh.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hoàng Hà, Đông Ngạn trạm và đình,
Nam, bắc bao nhiêu khách viễn hành.
Thoả mắt đạo nhân cao ngắm rộng,
Lên lầu trông khắp vạn non xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đáo Hoàng Hà Đông Ngạn nhật