17/10/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang sơn ba tỉnh bài 09

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:14

 

Kể mấy mươi năm nước lễ văn,
Rắn dài, beo lớn, thế khôn ngăn[1].
Bốn đời chung đội ơn nuôi dạy,
Ba tỉnh riêng lo việc ở ăn.
Hết sức người theo trời chẳng kịp,
Hoài công chim lấp biển không bằng.
Phải sao chịu[2] vậy thôi thì chớ,
Nhắm mắt đưa chân lỗi đạo hằng?
Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr.164-165
[1] Khảo dị: "Trời đà xui thế, thiết khôn ngăn".
[2] Khảo dị: "Ôi thôi, đã".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Giang sơn ba tỉnh bài 09