05/12/2020 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm quách đạo sĩ bất ngộ
尋郭道士不遇

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:16

 

Nguyên tác

郡中乞假來相訪,
洞裏朝元去不逢。
看院只留雙白鶴,
入門惟見一青松。
藥爐有火丹應伏,
雲碓無人水自舂。
欲問參同契中事,
更期何日得從容。

Phiên âm

Quận trung khất giả lai tương phỏng,
Động lý triều nguyên khứ bất phùng.
Khán viện chỉ lưu song bạch hạc,
Nhập môn duy kiến nhất thanh tùng.
Dược lô hữu hoả đơn ưng phục,
Vân đối vô nhân thuỷ tự thung.
Dục vấn tham đồng khế trung sự,
Cánh kỳ hà nhật đắc tòng dung.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Có kẻ "ăn xin" trong quận thăm,
Ngày đầu, trong động, vắng tri âm.
Nhìn sân, hạc trắng đang thơ thẩn,
Vào cửa, tùng cao, một gốc xanh.
Lò thuốc, linh đan đang được chế,
Cối mây, vắng chủ nước hoà xuân.
Hẹ hò những muốn đôi điều hỏi,
Chẳng biết bao giờ gặp chủ nhân.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tầm quách đạo sĩ bất ngộ