17/06/2024 02:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Nguyễn Cao

Tác giả: Tôn Thất Thuyết - 尊室說

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2010 01:41

 

Phiên âm

Tằng thập niên tiền thức hào kiệt
Sinh bình tự hứa giả khí tiết
Tòng ngã Giang Bắc hiệu trì khu
Dũng cảm thanh danh quán đồng liệt
Thâm kỳ báo quốc thụ kỳ luân
Khước tích đương niên tố trung liệt
Tự công thị tử chân như du
Chính khí lẫm nhiên truy cổ triết
Niên lai tựu nghĩa bất thiểu nhân
Tranh đạo Cách Bi[1] ông thù tuyệt
Tinh linh ưng vị dực sơn hà
Vạn cổ Đức Giang lưu phương khiết

Dịch nghĩa

Từ mười năm trước đã từng biết ông là bậc hào kiệt
Điều mà bình sinh ông tự hẹn với mình ấy là khí tiết
Theo tôi, đem hết sức ra rong ruổi đánh giặc ở vùng Bắc Giang
Tiếng tăm dũng cảm của ông hơn hết các người cùng hàng
Rất mong ông lập được nhiều công lạ để đền ơn nước
Ngờ đâu giữa lúc này ông đã thành người trung liệt
Như ông coi cái chết nhẹ như đi chơi
Chính khí lẫm liệt sánh kịp với các bậc hiền triết thuở xưa
Mấy năm nay những người chết vì nghĩa không phải ít
Nhưng mọi người đều nói ông Cách Bi là trội hơn hết
Hồn thiêng nên giúp đỡ non sông
Muôn thuở dòng sông Đức Giang vẫn còn thơm sạch

Bản dịch của Trần Huy Liệu

Trước đây mười năm từng đã biết
Trọn đời hẹn mình cho khí tiết
Theo tôi đánh giặc vùng Bắc Giang
Nổi tiếng can đảm hơn đồng liệt
Quyết lòng vì nước lập kỳ công
Khá tiếc năm nay ông vội chết
Như ông xem chết dễ như chơi
Chính khí theo nhịp các tiên triết
Gần đây chết nghĩa bao nhiêu người
Tiếng ông Cách Bi trội hơn hết
Hồn thiêng nên gắng giúp non sông
Muôn thuở Đức Giang thơm sạch tuyệt
[1] Tên làng của Nguyễn Cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Thuyết » Vãn Nguyễn Cao