26/09/2022 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Vương Quế Dương
贈王桂陽

Tác giả: Ngô Quân - 吳均

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2008 10:16

 

Nguyên tác

松生數寸時,
遂為草所沒。
未見籠雲心,
誰知負霜骨。
弱干可摧殘,
纖莖易陵忽。
何當數千尺,
為君覆明月。

Phiên âm

Tùng sinh sổ thốn thì,
Toại vị thảo sở một.
Vị kiến lung vân tâm,
Thuỳ tri phụ sương cốt.
Nhược can khả tồi tàn,
Tiêm hành dị lăng hốt.
Hà đương sổ thiên xích,
Vị quân phúc minh nguyệt.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tùng mọc mới vài tấc
Đã bị cỏ trùm ngay
Lồng mây, lòng chửa tỏ
Ngạo sương, chất ai hay
Cây yếu tuỳ vứt bẻ
Cành non dễ dập vùi
Bao giờ vài ngàn thước
Cùng bác dưới trăng này

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân » Tặng Vương Quế Dương