28/11/2021 10:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi Đông Triều châu xuất mộc đầu
催東潮州出木頭

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 01:13

 

Nguyên tác

學校由來風化源,
朝庭急務此為先。
郡侯規劃心勤正,
州邑收功日勉旃。
文廟咄嗟凌曉霧,
四廊依舊委荒煙。
只今到處掄材木,
奈此東潮尚欠然。

Phiên âm

Học hiệu do lai phong hoá nguyên,
Triều đình cấp vụ thử vi tiên.
Quận hầu qui hoạch tâm cần chính,
Châu ấp thu công nhật miễn chiên.
Văn Miếu đốt ta lăng hiểu vụ,
Tứ lang y cựu uỷ hoang yên.
Chỉ kim đáo xứ luân tài mộc,
Nại thử Đông Triều thượng khiếm nhiên.

Dịch nghĩa

Xưa nay, trường học vẫn là nguồn gốc của phong hoá,
Trong các việc cần kíp của triều đình, thì đây là việc trước hết.
Quan quân đem tấm lòng chăm lo chính đảng để trù tính,
Châu ấp phải ngày ngày cố gắng để thu nộp cho tốt
Nhà Văn Miếu ngạo nghễ cao vút trong sương mai,
Nhưng bốn phía hàng lang vẫn hoang tàn như cũ.
Hiện nay khắp nơi đều chọn nộp gỗ tốt,
Tại sao châu Đông Triều này vẫn để thiếu như thế?

Bản dịch của Tuấn Nghi

Việc học xưa nay nhiệm vụ đầu,
Còn bao thứ gấp phải đành sau.
Ra công quy hoạch tài quan quận,
Cố sức quyên thu gỗ ấp châu.
Văn Miếu một toà mây ngạo nghễ,
Hành lang bốn mặt cỏ hoang vu.
Đến nay khắp chốn đều đưa gỗ,
Sao xứ Đông Triều để thiếu lâu?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Thôi Đông Triều châu xuất mộc đầu