24/09/2021 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát đưa ma
Stony lonesome

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2008 03:49

 

Nguyên tác

They done took Cordelia
Out to stony lonesome ground.
Done took Cordelia
To stony lonesome
Laid her down.
They done put Cordelia
Underneath that
Grassless mound.
Ay-Lord!
Ay-Lord!
Ay-Lord!
She done left po' Buddy
To struggle by his self.
Po' Buddy Jones,
Yes, he's done been left.
She's out in stony lonesome,
Lord!Sleepin' by herself.
Cordelia's
In stony
Lonesome
Ground

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Họ đưa Coócđêlia
Về nơi đất sỏi quạnh hiu
Họ đưa Coócđêlia
Về nơi đất sỏi quạnh hiu
Họ đặt cô ta nằm xuống
Họ đặt Coócđêlia
Xuống dưới mô đất kia
Mô đất trụi trần, không cỏ
Ôi Chúa!
  Ôi Chúa!
     Ôi Chúa!
Cô đã bỏ anh Bétđi khốn khổ
Để anh ta xoay xở một mình
Vâng, anh Bétđi khốn khổ
Bị bỏ lại một mình
Giờ đây cô nằm trong đất sỏi quạnh hiu
Trời ơi! Cô ngủ một mình
    Coócđêlia
          Một mình
              trong đất sỏi
                    quạnh hiu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Bài hát đưa ma