20/07/2024 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Nhược chấp vãng sinh vi vọng tưởng)
無題(若執往生為妄想)

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 11:07

 

Nguyên tác

若執往生為妄想,
豈言住此便成真。
東西不著尤非理,
淨穢雙忘亦是塵。
生本無生生四土,
見猶離見見三身。
須知真妄原同體,
迷悟由來總在人。

Phiên âm

Nhược chấp vãng sinh vi vọng tưởng,
Khởi ngôn trú thử tiện thành chân.
Đông tây bất trước vưu phi lý,
Tịnh uế song vong diệc thị trần.
Sinh bản vô sinh sinh tứ thổ,
Kiến do ly kiến kiến tam thân.
Tu tri chân vọng nguyên đồng thể,
Mê ngộ do lai tổng tại nhân.

Bản dịch của (Không rõ)

Nếu nói sinh tây còn thuộc vọng,
Trụ nơi cõi trược há thành chân?
Đông, tây chẳng chấp càng phi lý,
Tịnh, uế đều quên cũng pháp trần.
Sinh vốn không sinh, sinh bốn cõi,
Thấy như lìa thấy, thấy ba thân.
Biết chăng chân, vọng nguyên đồng thể,
Mê, ngộ đều do tại bản nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (Nhược chấp vãng sinh vi vọng tưởng)