06/12/2022 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 30
首30

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 10:07

 

Nguyên tác

但得閒爲【?】,
何須岩壑深。
易窮知損益,
理會見身心。
池靖看魚躍,
園幽許鳥尋。
客來無可說,
吹笛問知音。

Phiên âm

Đãn đắc nhàn vi [?],
Hà tu nham hác thâm.
Dịch cùng tri tổn ích,
Lý hội kiến thân tâm.
Trì tĩnh khán ngư dược,
Viên u hứa điểu tầm.
Khách lai vô khả thuyết,
Xuy địch vấn tri âm.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Được nhàn là đủ thoả,
Bất tất suối rừng đâu.
Tổn ích suy lời dịch,
Tâm thân ngẫm lẽ mầu.
Xem chim truyền trại rậm,
Thưởng cá lượn ao sâu.
Khách vào không tiếp truyện,
Thổi sáo trả lời nhau.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 30