21/09/2023 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tân Tân bắc kiều lâu, đắc giao tự
題新津北橋樓得郊字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 22:16

 

Nguyên tác

望極春城上,
開筵近鳥巢。
白花簷外朵,
青柳檻前梢。
池水觀為政,
廚煙覺遠庖。
西川供客眼,
唯有此江郊。

Phiên âm

Vọng cực xuân thành thượng,
Khai diên cận điểu sào.
Bạch hoa thiềm ngoại đoá,
Thanh liễu hạm tiền sao.
Trì thuỷ quan vi chính,
Trù yên giác viễn bào.
Tây Xuyên[1] cung khách nhãn,
Duy hữu thử giang giao.

Dịch nghĩa

Trên thành xuân nhìn hút mắt,
Mở tiệc gần với tổ chim.
Hoa trắng nhiều thứ bên ngoài thềm,
Ngọn liễu xanh ngay trước lan can.
Nước ao coi việc quan,
Khói bếp biết đầu bếp ở xa.
Tây Xuyên làm thích mắt khách,
Thì chỉ có bờ sông này.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thành xuân nhìn hút mắt,
Trải chiếu ngang tổ chim.
Hoa trắng ngoài thềm lắm,
Liễu xanh trước lan can.
Khói biết xa đầu bếp,
Nước ao rõ việc quan.
Chỉ có bến sông đó,
Tây xuyên thoả mắt nhìn.
(Năm 761)

[1] Thuộc phía tây Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề Tân Tân bắc kiều lâu, đắc giao tự