15/05/2021 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật kỳ 1
九日其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:35

 

Nguyên tác

重陽獨酌杯中酒,
抱病起登江上臺。
竹葉於人既無分,
菊花從此不須開。
殊方日落玄猿哭,
舊國霜前白雁來。
弟妹蕭條各何往,
干戈衰謝兩相催。

Phiên âm

Trùng dương độc chước bôi trung tửu,
Bão bệnh khởi đăng giang thượng đài.
Trúc diệp ư nhân ký vô phận,
Cúc hoa tòng thử bất tu khai.
Thù phương nhật lạc huyền viên khốc,
Cố quốc sương tiền bạch nhạn lai.
Đệ muội tiêu điều các hà tại,
Can qua suy tạ lưỡng tương thôi.

Dịch nghĩa

Ngày trùng cửu một mình uống rượu trong ly,
Mang bệnh trong người mà bước lên đài bên sông.
Lá trúc đối với người đã đành là không có phận,
Hoa cúc từ đó đã chẳng lại ra hoa.
Phương trời lạ vào lúc ngày tàn, con vượn đen khóc,
Trong sương con nhạn trắng từ quê cũ đang bay tới.
Em trai gái long đong nay ở đâu,
Loạn lạc và bệnh tật hai cái cứ hành tội thân mình.

Bản dịch của Hải Đà

Trùng dương, rượu trút, một mình ta
Khổ bệnh, sông dài, dấn bước qua
Lá trúc cùng người than phận lỡ
Cúc vàng thuở đó chẳng đơm hoa
Tha phương vượn khóc tà dương xế
Quê cũ nhạn về sương sớm sa
Em gái phương nào thân tá túc ?
Bệnh căn, loạn lạc, nhiễu phiền ta.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật kỳ 1