01/10/2020 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều chiều ra ngõ đứng trông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:27

 

Chiều chiều ra ngõ đứng trông,
Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người.
Khảo dị:
Chiều chiều ra bãi mà trông,
Bãi thì thấy vắng, người không thấy người.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiều chiều ra ngõ đứng trông