29/11/2021 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Nguyễn Lộ Trạch (hiệu Kỳ Am)
贈阮露澤(號琦菴)

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi bruce lee vào 02/10/2011 21:03

 

Nguyên tác

金闕歸來復遂初,
凌雲壯志待何如。
白蓮晚恝山中社,
黃石宵傳月下書。
浩劫千年悲戰鬬,
遊縱四海雜樵魚。
相逢莫說開元事,
南苑秋風恨有餘。

Phiên âm

Kim khuyết[1] quy lai phục toại sơ[2],
Lăng vân tráng chí đãi hà như.
Bạch Liên[3] vãn kiết sơn trung xã,
Hoàng Thạch[4] tiêu truyền nguyệt hạ thư.
Hạo kiếp thiên niên bi chiến đấu,
Du tung tứ hải tạp tiều ngư.
Tương phùng mạc thuyết Khai Nguyên[5] sự,
Nam uyển thu phong hận hữu dư.

Dịch nghĩa

Từ Kim khuyết trở về để ẩn cư
Chí lớn tung mây nghĩ thế nào?
Lúc già trong núi, kết xã Bạch Liên
Ban đêm dưới trăng truyền sách Hoàng Thạch
Kiếp lớn nghìn năm đau thương việc chiến đấu
Chơi khắp bốn biển xen lẫn bọn ngư tiều
Gặp nhau chớ nói việc đời Khai Nguyên
Vườn nam gió thu gợi mối hận có thừa

Bản dịch của Lê Thước

Kinh khuyết ra về quyết ẩn cư
Tung mây chí lớn thế nào ư?
Bạch Liên trong núi cùng làm xã
Hoàng Thạch đêm trăng giảng sách xưa
Kiếp lớn ngàn năm buồn chiến đấu
Dấu chơi bốn bể lẫn tiều ngư
Gặp đừng kể chuyện Khai Nguyên nhé
Mối hận vườn nam ngọn gió thu
Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao Động, 2004
[1] Cửa vàng, tức là chốn kinh đô.
[2] Nghĩa là thoả mãn sơ tâm ưa ẩn dật. Tôn Xước đời Tấn có chí cao thượng, có làm bài phú Toại sơ để tỏ ý chí.
[3] Tuệ Viễn pháp sư đời Tấn ở chùa Đông Lâm núi Lư Sơn, tập hợp các nhà tu hành và danh nho cộng 123 người cùng tuyên thệ tu hành trước tượng phật Di Đà, vì chùa có trồng sen trắng nên gọi là “Bạch Liên xã”.
[4] Hoàng Thạch Công đêm khuya truyền sách binh pháp cho Trương Lương ra giúp Hán Cao Tổ.
[5] Niên hiệu vua Đường Huyền Tông, gặp loạn An Lộc Sơn, vua bỏ chạy. Câu này ám chỉ việc vua hàm Nghi bỏ kinh thành ra đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Tặng Nguyễn Lộ Trạch (hiệu Kỳ Am)