23/01/2022 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 02
飲酒其二

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2019 16:49

 

Nguyên tác

積善云有報,
夷叔在西山。
善惡苟不應,
何事空立言!
九十行帶索,
飢寒況當年。
不賴固窮節,
百世當誰傳。

Phiên âm

Tích thiện vân hữu báo[1],
Di Thúc[2] tại tây sơn.
Thiện ác cẩu bất ứng,
Hà sự không lập ngôn[3]!
Cửu thập hành đới sách,
Cơ hàn huống đương niên.
Bất lại cố cùng tiết,
Bách thế đương thuỳ truyền?

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Ở hiền sẽ gặp lành
Sao Di, Tề lại chết?
Nếu không có báo ứng
Lời trên còn ai biết
Chín mươi quấn dây thừng
Tuổi trẻ thường đói rét
Để tiếng thơm cho đời
Khải Kỳ ngời khí tiết
Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
[1] Bài này chịu ảnh hưởng của Bá Di liệt truyện trong Sử ký, và cũng có quan hệ nhất định với thuyết nhân quả báo ứng của danh tăng Huệ Viễn ở Lô sơn.
[2] Bá Di, Thúc Tề, hai con vua nước Cô Trúc đời nhà Thương. Sau khi vua Cô Trúc chết, hai người nhường ngôi cho nhau. Khi Vũ Vương diệt nhà Thương, cả hai không muốn hạ mình ăn thóc nhà Chu, lên núi hái rau vi ăn chống đói, sau chết trong núi Thú Dương.
[3] Câu này lấy từ Bá Di liệt truyện trong Sử ký.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 02