30/09/2022 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ thực duẩn trình toạ trung
初食筍呈座中

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 20:05

 

Nguyên tác

嫩籜香苞初出林,
於陵論價重如金。
皇都陸海應無數,
忍剪凌雲一寸心。

Phiên âm

Nộn thác hương bao sơ xuất lâm,
Ư lăng luận giá trọng như câm (kim).
Hoàng đô lục hải[1] ưng vô số,
Nhẫn tiễn lăng vân nhất thốn tâm?

Dịch nghĩa

Măng non trong bọc thơm mới nhú khỏi đất rừng,
Ở đất Lăng này, măng đắt như vàng.
Nhưng nơi phồn hoa đô hội lại nhiểu vô kể,
Ai đã nhẫn tâm cắt đi cái chi vươn lên mây cao này?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Xanh mượt hương thơmkhawsp núi đồng
Ô Lăng ngã giá tựa vàng ròng
Hoàng đô sản vật nhiều vô kể
Nỡ cắt tấc lòng vượt cõi không?
Tác giả làm bài này trong thời gian đang phuc vụ dưới trướng quan quan sát sứ Thôi Nhung ở Lăng Châu. Lý Thương Ẩn có tài nhưng lận đận trên nấc thang danh vọng, nên vịnh măng để nói thay lòng mình.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Chỉ nơi phồn hoa đô hội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Sơ thực duẩn trình toạ trung