03/12/2021 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếu hữu nhân
誚友人

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 08:54

 

Nguyên tác

此身誓不累風塵,
何許風塵累此身。
我本好仁仍好富,
人皆憂道却憂貧。
世無鮑叔誰知我,
代有華歆獨識君。
男子豪雄應到底,
那相心事亂浮雲。

Phiên âm

Thử thân thệ bất luỵ phong trần,
Hà hứa phong trần luỵ thử thân.
Ngã bản hiếu nhân nhưng hiếu phú,
Nhân giai ưu đạo khước ưu bần.
Thế vô Bào Thúc[1] thuỳ tri ngã,
Đại hữu Hoa Hâm[2] độc thức quân.
Nam tử hào hùng ưng đáo để,
Na tương tâm sự loạn phù vân.

Dịch nghĩa

Thân này thề không chịu luỵ với phong trần
Sao lại để cho phong trần luỵ đến thân này
Ta vốn ham nhân nhưng cũng ham giàu
Người đều lo cho đạo mà lại lo đói
Ở thế gian nếu không có Bào Thúc Nha thì ai là người hiểu ta
Trên đời này chỉ có Hoa Hâm là riêng biết anh
Nam nhi phải là người hào hùng cho đến đầu đến đũa
Sao lại đem cảnh phù vân để làm rối cõi lòng của mình

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Đã thề chẳng luỵ phong trần,
Phong trần sao để luỵ thân cho sầu?
Ham nhân ta muốn cho giàu,
Ấy ai lo đạo sợ nghèo xuýt xoa.
Đời không Bào Thúc hiểu ta,
Hoa Hâm xưa chắc hẳn là biết ông.
Sao cho vẹn tiếng hào hùng,
Phù vân đâu để loạn lòng nam nhi.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977
[1] Tức Bào Thúc Nha, người đời Xuân Thu. Ông với Quản Trọng là đôi bạn thân. Quản Trọng thường nói: "Sinh ta là cha mẹ mà biết ta là Bào Thúc Nha".
[2] Người đời Tam Quốc. Ông với Quản Ninh là đôi bạn thân. Một hôm hai người cùng cày, Quản Ninh thấy thoi vàng, cứ đi qua không nhìn, Hoa Hâm thì cầm xem rồi vứt đi. Quản Ninh biết bạn là người tham liền tuyệt giao. Câu này ngụ ý mỉa mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Tiếu hữu nhân