03/02/2023 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh ba liệt sĩ

Tác giả: Phan Văn Ái - 潘文愛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/09/2014 04:01

 

Núi Thái[1] lông hồng đọ với nhau,
Nước đau nào quản đến thân đau.
Một nền chính khí trơ mưa gió,
Ba khối hùng tâm trọi bể dâu.
Nợ với giang san đành phải trả,
Người mà xà huỷ[2] kể nào đâu.
Lòng trung chỉ có lòng trung biết,
Đỗ Phủ ngày xưa khóc Vũ hầu[3].
Ba liệt sĩ gồm Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu và Đoàn Thọ (quê Nam Định, làm chức Thống chế đời Tự Đức, đi đánh phỉ ở biên giới Cao Bằng bị tử trận năm 1870).

Nguồn: Hợp tuyển Thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB Văn Học, 1984
[1] Thái Sơn.
[2] Loài rắn rết.
[3] Tức Gia Cát Lượng. Đỗ Phủ đề miếu Vũ hầu có câu: "Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm" (Ra quân chưa thắng trận đã chết, Khiến lệ anh hùng chảy thắm khăn).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Ái » Vịnh ba liệt sĩ