12/08/2020 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn viên
聞猿

Tác giả: Lý Thân - 李紳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2008 06:47

 

Nguyên tác

見說三聲巴峽深,
此時行者盡沾襟。
端州江口連雲處,
始信哀猿傷客心。

Phiên âm

Kiến thuyết tam thanh Ba Giáp thâm,
Thử thì hành giả tận chiêm khâm.
Đoan Châu giang khẩu liên vân xứ,
Thuỷ tín ai viên thương khách tâm.

Dịch nghĩa

Nghe nói ba tiếng vào Ba Giáp (đã biết là nơi hiểm hóc)
Bởi thế người nào tới đó lệ cũng chảy ướt áo
Đoan Châu nơi cửa sông, nước liền mây trời
Mới biết tiếng vượn kêu làm não lòng người như thế nào

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ba Giáp, thoạt nghe đã hãi rồi
Không ai tới đó lệ không rơi
Đoan Châu, cửa sóng, mây liền nước
Mới biết vượn kêu thật não người
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thân » Văn viên