24/09/2021 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lăng Vân tự
題淩雲寺

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2013 22:34

 

Nguyên tác

春山古寺繞滄波,
石磴盤空鳥道過。
百丈金身開翠壁,
萬龕燈焰隔煙蘿。
雲生客到侵衣濕,
花落僧禪覆地多。
不與方袍同結社,
下歸塵世竟如何?

Phiên âm

Xuân sơn cổ tự nhiễu thương ba,
Thạch đặng bàn không điểu đạo qua.
Bách trượng kim thân khai thuý bích,
Vạn kham đăng diễm cách yên la.
Vân sinh khách đáo xâm y thấp,
Hoa lạc tăng thiền phúc địa đa.
Bất dữ phương bào đồng kết xã,
Há quy trần thế cánh như hà?

Bản dịch của Thông Thiền

Núi xuân chùa cổ sóng xanh vây
Quanh co lối đá đường chim bay
Phật thân trăm trượng bày vách biếc
Đèn đuốc muôn bàn cách khói mây
Thấm ướt áo ai mây mù đượm
Phủ chỗ tăng ngồi hoa rụng đầy
Chẳng thể cùng sư đồng tụ tập
Xuống non về thế, lại sao đây?
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Đề Lăng Vân tự