07/10/2022 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cảm kỳ 2
有感其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 22:00

 

Nguyên tác

幽薊餘蛇豕,
乾坤尚虎狼。
諸侯春不貢,
使者日相望。
慎勿吞青海,
無勞問越裳。
大君先息戰,
歸馬華山陽。

Phiên âm

U Kế dư xà thỉ[1],
Càn khôn thượng hổ lang.
Chư hầu xuân bất cống,
Sứ giả nhật tương vương.
Thận vật thôn Thanh Hải,
Vô lao vấn Việt Thường.
Đại quân tiên tức chiến,
Qui mã Hoa Sơn dương.

Dịch nghĩa

U châu, Kế châu có dư rắn, lợn,
Trong trời đất còn đầy hổ, lang.
Mùa xuân các chư hầu không cống nữa,
Sứ giả ngày mất dần.
Cẩn thận chớ có xâm lấn vùng Thanh Hải,
Chớ bận lòng mà hỏi đến Việt Thường.
Quân đội nước lớn trước hết ngưng chiến tranh,
Đưa ngựa về phía đông của núi Hoa đi.

Bản dịch của Phạm Doanh

U, Kế dư đảng còn,
Đất trời hổ lang dượt.
Chư hầu chẳng cống xuân,
Sứ giả ngày càng ít.
Việt Thường cũng đừng mong,
Thanh Hải chớ lấn át.
Lui ngựa về Hoa Sơn,
Nước lớn ngưng quân trước.
(Năm 764)

[1] Do chữ "trường xà, phong thỉ" từ Tả truyện, chỉ dư đảng của An Lộc Sơn vẫn còn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hữu cảm kỳ 2