08/07/2022 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Xích Bích
登赤壁

Tác giả: Hoàng Phủ Phương - 皇甫汸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2018 12:33

 

Nguyên tác

萬古滄江上,
清秋赤壁開。
浴鳧知舊渚,
橫鶴見新臺。
妙齒瑜非昔,
雄心操已灰。
愧無題賦手,
猶欲記重來。

Phiên âm

Vạn cổ thương giang thượng,
Thanh thu Xích Bích khai.
Dục phù tri cựu chử,
Hoành hạc kiến tân đài.
Diệu xỉ Du[1] phi tích,
Hùng tâm Tháo[2] dĩ hôi.
Quý vô đề phú thủ,
Do dục ký trùng lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông xanh từ vạn cổ,
Xích Bích thu biếc về.
Bãi cũ le thường tắm,
Đài mới hạc cận kề.
Du khéo, tài mất dấu,
Tháo hùng, khí vắng hoe.
Thẹn mình, không đề phú,
Vì muốn lại trở về.
[1] Chu Du 周瑜.
[2] Tào Tháo 曹操.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Phương » Đăng Xích Bích