17/04/2021 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật yết Chiêu Lăng
春日謁昭陵

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 08:54

 

Nguyên tác

貔虎千門肅,
衣冠七品通。
白頭軍士在,
往往說元豐。

Phiên âm

Tì hổ thiên môn túc,
Y quan thất phẩm thông.
Bạch đầu quân sĩ lại,
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong.

Dịch nghĩa

Quân thị vệ như hùm gấu, trước nghìn cửa đứng nghiêm túc,
Áo mũ các quan đủ cả bảy phẩm.
Người lính già đầu bạc còn đến ngày nay,
Thường kể lại chuyện đời Nguyên Phong.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Nghìn cửa, nghiêm tí hổ,
Bảy phẩm, đủ cân đai.
Lính bạc đầu còn đó,
Chuyện Nguyên Phong, kể hoài.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Xuân nhật yết Chiêu Lăng