07/07/2020 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển ý kỳ 2
遣意其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 09:20

 

Nguyên tác

檐影微微落,
津流脈脈斜。
野船明細火,
宿雁聚圓沙。
雲掩初弦月,
香傳小樹花。
鄰人有美酒,
稚子夜能賒。

Phiên âm

Diêm ảnh vi vi lạc,
Tân lưu mạch mạch tà.
Dã thuyền minh tế hoả,
Túc nhạn tụ viên sa.
Vân yểm sơ huyền nguyệt,
Hương truyền tiểu thụ hoa.
Lân nhân hữu mỹ tửu,
Trĩ tử dạ năng xa.

Dịch nghĩa

Bóng thềm dần dần khuất,
Khe lạch tí tách tuôn.
Thuyền quê ánh lửa lom đom,
Bày mòng quây tròn nơi bãi nước.
Mây che trăng đầu tháng,
Hương toả từ lùm bụi cây nhỏ.
Người hàng xóm có rượu ngon,
Con trẻ có thể được sai đi mua vào lúc đêm.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng mái dần dần xế,
Dòng khe lững thững tuôn.
Thuyền xa đèn rọi nhỏ,
Cò đậu bãi vây tròn.
Mây khuất vành trăng mới,
Hương truyền cụm cúc con.
Trẻ thơ đêm gõ cửa,
Hàng xóm rượu vừa ngon.
(Năm 761)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển ý kỳ 2