05/12/2022 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 1
喜聞盜賊蕃寇總退口號其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2014 09:01

 

Nguyên tác

蕭關隴水入官軍,
青海黃河卷塞雲。
北極轉愁龍虎氣,
西戎休縱犬羊群。

Phiên âm

Tiêu quan[1] Lũng thuỷ[2] nhập quan quân,
Thanh Hải[3] Hoàng Hà[4] quyển tái vân.
Bắc cực chuyển sầu long hổ khí,
Tây nhung[5] hưu túng khuyển dương quần.

Dịch nghĩa

Quan quân đã lấy lại cửa Tiêu, sông Lũng,
Vùng Thanh Hải và sông Hoàng Hà, cờ đã cuộn mây trên các cửa ải.
Phía cực bắc đã chuyển sầu thành khí thế mạnh như rồng cọp,
Rợ Tây Nhung hết còn dám lùa súc vật qua biên giới nữa.

Bản dịch của Phan Ngọc

Quan quân lấy Tiêu Quan, Lũng Thuỷ,
Hoàng Hà, Thanh Hải, thảy mây tan.
Tuy bắc phương quân cấm vệ chưa yên,
Nhưng Tây Nhung không còn tung dê chó.
(Năm 768)

[1, 2, 3, 4] Tiêu quan, Lũng thuỷ, Thanh Hải, Hoàng Hà: các ải, sông vùng tây bắc Trung Quốc nơi quan quân đã đẩy lui được giặc ngoại xâm.
[5] Chỉ các bộ lạc phía tây bắc Trung Quốc, thường hay xâm lấn quấy nhiễu vùng biên giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 1