07/12/2022 22:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 01
永王東巡歌其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 26/10/2012 15:10

 

Nguyên tác

永王正月東出師,
天子遙分龍虎旗。
樓船一舉風波靜,
江漢翻為燕鶩池。

Phiên âm

Vĩnh Vương chính nguyệt đông xuất sư,
Thiên tử dao phân long hổ kỳ.
Lâu thuyền nhất cử phong ba tĩnh,
Giang Hán[1] phiên vi Yến Vụ[2] trì.

Dịch nghĩa

Tháng giêng Vĩnh Vương rời kinh đi tuần về phía đông,
Thiên tử từ xa ban cho cờ long hổ.
Thuyền lầu đi đến đâu là nơi đó sóng yên gió lặng,
Sông Giang Hán tạo lại ao Yến Vụ.

Bản dịch của Ngao_0p

Tháng Giêng, Vĩnh Vương đi tuần đông,
Thiên tử xa ban cờ Cọp Rồng.
Sóng gió lặng yên thuyền thẳng tiến,
Sửa ao Yến Vụ đẹp lòng sông.
Khoảng năm 755, An Lộc Sơn khởi binh làm loạn, chiếm hai kinh, vua Huyền Tông phải chạy vào đất Thục lánh nạn, nhường ngôi cho con là Lý Hanh làm vua (Túc Tông) lo chuyện đánh dẹp. Lại sai con thứ 16 là Vĩnh vương Lý Lân tuần tiễu trên sông Trường Giang để chống giặc. Vĩnh vương mời Lý Bạch làm việc trong bộ tham mưu.

[1] Khúc sông nơi giao nhau giữa Trường Giang và sông Hán Thuỷ.
[2] Ao do Lương Hiếu Vương xây dụng, chu vi khoảng 4 dặm, bình thời là nơi vui chơi thư giãn của ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 01