20/09/2020 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn thiều hoa
晚韶華

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2005 01:23

 

Nguyên tác

鏡裏恩情,
更那堪夢裏功名!
那美韶華去之何迅!
再休提繡帳鴛衾。
只這戴珠冠,
披鳳襖,也抵不了無常性命。
雖說是,人生莫受老來貧,
也須要陰騭積兒孫。
氣昂昂,頭戴簪纓,
光燦燦,胸懸金印,
威赫赫,爵祿高登,
昏慘慘,黃泉路近!
問古來將相可還存?
也只是虛名兒後人欽敬。

Phiên âm

Cảnh lý ân tình,
Canh na kham mộng lý công danh!
Na mỹ thiều hoa khứ chi hà tấn!
Tái hưu đề tú trướng uyên khâm.
Chỉ giá đới châu quan,
Phi phụng áo, dã để bất liễu vô thường tính mệnh.
Tuy thuyết thị, nhân sinh mạc thụ lão lai bần,
Dã tu yêu âm chất tích nhi tôn.
Khí ngang ngang, đầu đới trâm anh,
Quang xán xán, hung huyền kim ấn,
Uy hách hách, tước lộc cao đăng,
Hôn thảm thảm, hoàng tuyền lộ cận!
Vấn cổ lai tướng tương khả hoàn tồn?
Dã chỉ thị hư danh nhi hậu nhân khâm kính.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Còn gì ân ái trong gương
Còn gì giấc mộng trên đường công danh
Cảnh thiều hoa đi sao nhanh
Chăn uyên màn gấm thôi đành bỏ qua
Mũ châu áo phượng thướt tha
Chống làm sao nổi vận nhà bấp bênh
Già, nghèo khó chịu đã đành
Cũng nên tích đức để dành về sau
Ngông nghênh trâm ngọc trên đầu
Ấn vàng trước ngực muôn màu sáng tươi
Uy quyền lộc vị lẫy lừng
Suối vàng buồn thảm đường chừng gần thôi
Xưa nay khanh tướng còn ai
Hoạ còn tiếng hão cho đời ngợi khen

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Vãn thiều hoa