14/08/2020 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió vàng hiu hắt năm canh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:41

 

Gió vàng hiu hắt năm canh,
Đường xa, dặm vắng xin anh đừng về.
Mảnh trăng đã trót lời thề,
Làm chi để gánh nặng nề riêng ai.
Khảo dị:
Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
Đường xa, dặm vắng xin anh đừng về.
Mảnh trăng đã trót lời thề,
Làm chi để gánh nặng nề riêng ai!
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió vàng hiu hắt năm canh