08/08/2020 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền than lại đậu bến than

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 16:25

 

Thuyền than lại đậu bến than,
Gặp cô yếm thắm, ôm quàng ngang lưng.
- Thôi thôi, tôi van cậu rằng đừng,
Tôi lạy cầu rằng đừng,
Tuổi tôi còn bé, chưa từng nguyệt hoa.
Tôi về gọi chị tôi ra,
Chị tôi đã lớn, nguyệt hoa đã từng.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thuyền than lại đậu bến than