29/11/2022 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuỳ Chương lưu hậu Tân Đình hội tống chư quân
隨章留後新亭會送諸君

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2015 01:52

 

Nguyên tác

新亭有高會,
行子得良時。
日動映江幕,
風鳴排檻旗。
絕葷終不改,
勸酒欲無詞。
已墮峴山淚,
因題零雨詩。

Phiên âm

Tân Đình hữu cao hội,
Hành tử đắc lương thì.
Nhật động ánh giang mạc,
Phong minh bài hạm kỳ.
Tuyệt huân chung bất cải,
Khuyến tửu dục vô từ (tì).
Dĩ truỵ Hiện sơn lệ[1],
Nhân đề Linh vũ thi[2].

Dịch nghĩa

Có buổi hội lớn ở Tân Đình,
Những người tham dự gặp được thời tiết đẹp.
Trời rung trên màn sông loáng,
Gió rít qua cờ thuyền căng.
Món ngon kéo đến cuối tiệc,
Mời rượu muốn không lời.
Nước mắt đã rơi ở núi Hiện,
Nhân đề thơ mưa điềm lành rơi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tân Đình tập hợp đông,
Người tới gặp buổi tốt.
Sáng loáng mặt sông trong,
Cờ thuyền cơn gió rít.
Vãn tiệc còn món ngon.
Mời rượu cứ vung vít.
Núi Hiện lệ đã rơi,
Linh vũ thơ nên viết.
(Năm 763)

[1] Truỵ lệ bi: bia rơi nước mắt của Dương Hỗ dựng trên núi.
[2] Do chữ "Linh vũ ký linh" (mưa lành đã rơi) trong Kinh thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuỳ Chương lưu hậu Tân Đình hội tống chư quân