20/07/2024 14:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu trương cơ kỳ 8
九張機其八

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/09/2014 03:40

 

Nguyên tác

八張機,
回紋織就阿誰詩。
織成一片淒涼意。
行行讀遍,
厭厭無語,
不忍更尋思。

Phiên âm

Bát trương cơ,
Hồi văn[1] chức tựu a thuỳ thi.
Chức thành nhất phiến thê lương ý.
Hàng hàng độc biến,
Yếm yếm vô ngữ,
Bất nhẫn cánh tầm tư.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Canh cửi tám
Thơ tròn dệt gấm hỏi thơ ai
Một tấm thê lương ý giãi bày
Dòng dòng đọc mãi
Lời nào tả nổi
Nỡ sao chẳng đoái hoài
[1] Tô Huệ đời Tấn có chồng là Đậu Thao làm quan trấn ngoài biên ải. Ngày ngày nhớ mong, nàng viết một bài thơ dệt lên một bức vải gấm dâng vua theo hình xoáy chôn ốc, gọi là "Chức cẩm hồi văn", dâng lên vua. Vua xem xong cảm động cho chồng nàng về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Cửu trương cơ kỳ 8