01/10/2022 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lý Trung Hoa
贈李中華

Tác giả: Lương Hoàng - 梁簧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 13:45

 

Nguyên tác

莫向嵩山去,
神仙多誤人。
不如朝魏闕,
天子重賢臣。

Phiên âm

Mạc hướng Tung sơn[1] khứ,
Thần tiên đa ngộ nhân.
Bất như triều Nguỵ khuyết,
Thiên tử trọng hiền thần.

Dịch nghĩa

Đừng có vào núi Tung,
Thần tiên trong đó đã làm mê hoặc nhiều người.
Không như triều đình nhà Nguỵ,
Vua trọng đãi hiền thần.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng có vào núi Tung xa lắc
Thần tiên từng mê hoặc nhiều người
Không như triều Nguỵ đương cai
Đức vua trọng đãi hiền tài từ lâu
Lý Trung Hoa thân thế không rõ.

[1] Núi nay ở phía bắc huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Hoàng » Tặng Lý Trung Hoa