01/10/2023 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Tây Xuyên, đồ kinh Quắc huyện tác
赴西川途經虢縣作

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 03/04/2009 23:26

 

Nguyên tác

亞夫重過柳營門,
路指岷峨隔暮雲。
紅額少年遮道拜,
殷勤認得舊將軍。

Phiên âm

Á Phu trùng quá Liễu doanh[1] môn,
Lộ chỉ Dân, Nga[2] cách mộ vân.
Hồng ngạch thiếu niên già đạo bái,
Ân cần nhận đắc cựu tướng quân.

Dịch nghĩa

Lại đi qua trại Liễu của tướng Á Phu,
Trên đường hướng về núi Dân, núi Nga cách sau đám mây chiều.
Thiếu niên chặn đường bái chào đến đỏ cả trán,
Thân ái nhận ra vị cựu tướng quân.

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Tế Liễu quay về tướng Á Phu,
Dân, Nga thẳng trỏ cách mây mù.
Thiếu niên khăn đỏ đầy đường đón,
Nhìn nhận tỏ tường vẫn tướng xưa.
Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
[1] Doanh trại đóng ở đất Tế Liễu của tướng Chu Á Phu thời Hán Văn Đế, nay ở phía tây nam huyện Hàm Dương tỉnh Thiểm Tây.
[2] Dân: tức Dân Sơn, thuộc Tứ Xuyên; Nga: tức núi Tập Nga, thuộc tỉnh Vân Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Phó Tây Xuyên, đồ kinh Quắc huyện tác