02/12/2022 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí giản Trịnh quảng văn kiêm trình Tô tư nghiệp
戲簡鄭廣文兼呈蘇司業

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 18:26

 

Nguyên tác

廣文到官舍,
繫馬堂階下。
醉則騎馬歸,
頗遭官長罵。
才名三十年,
坐客寒無氈。
賴有蘇司業,
時時乞酒錢。

Phiên âm

Quảng Văn đáo quan xá,
Hệ mã đường giai hạ.
Tuý tức kỵ mã quy,
Phả tao quan trưởng mạ.
Tài danh tam thập niên,
Toạ khách hàn vô chiên.
Lại hữu Tô tư nghiệp,
Thì thì khất tửu tiền.

Dịch nghĩa

Ông chức quảng văn đến sở,
Buộc ngựa dưới thềm nhà.
Đến khi say rượu say cỡi ngựa về,
Chợt gặp phải trưởng quan la mắng.
Tài ông nổi tiếng bốn mươi năm.
Mà chỗ nằm ngồi lạnh lẽo không chăn
May nhờ có quan tư nghiệp Tô.
Thỉnh thoảng biếu rượu và tiền.

Bản dịch của Phụng Hà

Quảng Văn vừa đến sở,
Buộc ngựa dưới mái hiên.
Cưỡi ngựa về say khướt,
Quan gặp la mắng liền.
Tài danh ba chục năm,
Thầy ngồi không tấm chăn.
Nhờ ông Tô tư nghiệp,
Biếu rượu tiền đôi phen.
(Năm 755)

Trịnh quảng văn tên Trịnh Kiền. Tô tư nghiệp tên Tô Đoan, hiệu Nguyên Minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí giản Trịnh quảng văn kiêm trình Tô tư nghiệp