24/09/2021 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc kinh “Trí tuệ siêu việt”

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 21/09/2019 09:07

 

(Bài thi-kệ)

Kinh ví như tấm gương
Soi gương thấy tâm mình
Nếu đọc nhưng chưa thấy:
Thiếu công phu tham thiền

Đọc-hiểu: chỉ biết đường
Đọc-thấy: đang đi đường
Có đi thì mới đến
Hiểu cách Thấy nghìn trùng

Không nhắm Trí Bát Nhã
Tu hành chưa chính tâm
Nên Tâm Kinh Bát Nhã
Là thước đo trí nhân.
Trí tuệ siêu việt tức Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh. Đọc kinh này cần nhìn lại tâm để thấy biết các trạng thái: quán tự tại, chiếu kiến, thọ, tưởng, hành, thức, vô sở đắc…

Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Đọc kinh “Trí tuệ siêu việt”